Venujte 2% dane

Postup krokov sa líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo os., ktorá si sama podáva daň. priznanie) alebo právnická os.

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby:

 1. Vyberte si zo zoznamu prijímateľov (Združenie PEGAS). Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

 2. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v zdaňovacom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3. v roku nasledujúcom po zdaňovacom roku) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v zdaňovacom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3. v roku nasledujúcom po zdaňovacom roku) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

 • V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.

 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko financie na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.

 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

 1. Vyberte si prijímateľa zo zoznamu príjmateľov (Združenie PEGAS). Ak chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.

 2. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v zdaňovacom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v zdaňovacom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v zdaňovacom roku dobrovoľnícky pracovali.

 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.

 4. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3. v roku nasledujúcom po zdaňovacom roku) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 5. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v zdaňovacom roku 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko financie na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 • Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v zdaňovacom roku. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.

 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

 • Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02. v roku nasledujúcom po zdaňovacom roku, požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v zdňovacom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v zdňovacom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.

 4. Vyberte si zo zoznamu prijímateľov (Združenie PEGAS).

 5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***

 8. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

 9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!

 • Do kolónky ROK sa píše rok, za ktorý sa poukazujú 2% z dane

 • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

 

Dobrovoľníci, ktorí odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu poukázať nie 2% ale 3%. Ako na to?

Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí získať Potvrdenie o tom, že v zdaňovacom roku odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín.

Toto Potvrdenie môže vystaviť tzv. Vysielajúca organizácia, alebo tzv. Prijímateľ.

Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela “svojho” dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, alebo napr. do zahraničia – musí to byť “organizácia”, teda Potvrdenie ako Vysielajúca organizácia nemôže vystaviť samostatná osoba.

Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – teda Potvrdenie ako Prijímateľ môže vystaviť ako nejaká organizácia, tak aj samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával.

Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba 1 organizácie, či jednotlivca - počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín.

Ak dobrovoľník získa Potvrdenie (potvrdenia) o odpracovaní minimálne 40 hodín, tak môže poukázať 3% z dane:

 • Ak podáva daňové priznanie, tak v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane OZNAČÍ, že poukazuje sumu do výšky 3% (DP typ A, DP typ B). POVINNOU prílohou k daňovému priznaniu sa tak stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín.
 • Ak ide o zamestnanca, tak vo Vyhlásení uvedú sumu do výšky 3% a taktiež POVINNOU prílohou k Vyhláseniu sa stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín (+ Potvrdenie o zaplatení dane, tak ako aj po minulé roky)

Dobrovoľník môže poukázať 3% z dane KTORÉMUKOĽVEK prijímateľovi, ktorý je uvedený v Zozname prijímateľov - nemusí teda poukázať 3% z dane tej organizácii, ktorá mu vystavila Potvrdenie (tá dokonca ani nemusí byť v Zozname prijímateľov).

Organizácia (alebo jednotlivec), ktorá vystaví Potvrdenie o odpracovaní X hodín dobrovoľníckej práce, musí vedieť preukázať pri prípadnej kontrole, že čo a kedy dobrovoľník vykonával - odporúčame teda pre prípad kontroly mať evidovanú dochádzku, výsledky aktivít dobrovoľníka, foto/video záznam, správy z projektov…

Dobrovoľníkov nie je potrebné registrovať na žiadnom úrade, ministerstve, atď., ani Zoznam dobrovoľníkov nie je potrebné nikam zasielať.

Čo je to dobrovoľnícka činnosť podľa Zákona o dobrovoľníctve:

(1) Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť najmä:

 1. pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, osoby počas výkonu trestu odňatia slobody alebo ochrannej výchovy a po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti, osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, seniorov, osoby trpiace domácim násilím a nezamestnané osoby alebo pri poskytovaní verejnoprospešných činností a ďalších činností v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva,
 2. v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v špecializovaných činnostiach v oblasti práce s mládežou,
 3. pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof, ekologických katastrof, pri humanitárnej pomoci, záchrane života a zdravia, v civilnej ochrane, ochrane pred požiarmi a pri uskutočňovaní rozvojových programov v rámci projektov domácich, zahraničných a medzinárodných organizácií,
 4. pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri organizovaní kultúrnych, športových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí,
 5. pri odstraňovaní foriem sociálneho a ekonomického znevýhodnenia a znevýhodnenia vyplývajúceho z dôvodu veku a zdravotného postihnutia, ktorého cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi podľa osobitného zákona,
 6. pri začleňovaní osôb žijúcich v sociálne vylúčenom spoločenstve do spoločnosti, najmä pri odstraňovaní všetkých foriem ich znevýhodnenia,
 7. pri administratívnych prácach pre verejnú správu.

(2) Dobrovoľníckou činnosťou podľa tohto zákona nie je

 1. činnosť vykonávaná medzi manželmi alebo medzi blízkymi osobami,
 2. činnosť vykonávaná v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
 3. činnosť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo činnosť vykonávaná v rámci študijných povinností,
 4. vzájomná občianska alebo susedská výpomoc,
 5. činnosť vykonávaná osobami, ktoré nedovŕšili 15 rokov.

 

Združenie PEGAS

Názov: ZDRUŽENIE PEGAS

Sídlo: Tylova 21, 831 04  Bratislava

Forma: občianske združenie

IČO: 30841992

 

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:

15.1. - Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na príslušný rok

Združenie PEGAS nájdete v zozname prijímateľov

15.2. - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.3. - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.3. – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v príslušnom roku môže poukázať iba 1,5% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4. – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)  

 

NA STIAHNUTIE

na_stiahnutie Vyhlásenie 2% z dane
na_stiahnutie Potvrdenie o zaplatení dane
na_stiahnutie Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu.
2011 - 2019 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen