Ergoterapeutická činnosť

(Rozvoj pracovných zručoností a záujmová činnosť)

Ciele ergoterapeutickej činnosti:

tick V centre pozornosti je klient, ako občan.
tick Trvalo sa zameriavať na vytváranie pozitívneho a motivujúceho prostredia, aktivizujúceho k posilneniu sebestačnosti a ľudskej dôstojnosti, zabraňovať sociálnemu vylúčeniu a podporovať začleneniu do spoločnosti.

Priority práce:

cross

Rozvoj pracovných zručností, je zameraný na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností viesť plnohodnotný samostatný život a podporu začlenenia sa do spoločnosti. Rozvoj pracovných činností je rozdelený do okruhov:

cross Manuálna práca, zameraná na sebaobsluhu, prácu na úsekoch v jedálni, v interiéri zariadenia a pri úprave okolia areálu (zametanie, umývanie, upratovanie, práce v záhrade, ...) Učenie jednoduchým manuálnym činnostiam pri obslužných prácach, upevňovanie a rozvíjanie pracovných návykov a zručností. Rozvíjanie sebaobslužných činností pravidelným udržiavaním čistoty vlastnej osoby a svojho okolia.
cross Ručné práce ako štrikovanie, vyšívanie, háčkovanie, práca s textilom a prírodným materiálom s priamym zameraním na rozvoj jemnej motoriky prstov, manuálnej zručnosti, estetického cítenia a fantázie. Nacvičovanie nových techník pri ručných prácach vhodnou a primeranou motiváciou s využitím názornej ukážky
cross Výchovno vzdelávacia činnosť, zameraná na priebežné vzdelávanie občanov v oblatiach vedy, literatúry, informačných techoógií, prostredníctvom kníh, televízie, besied, vzdelávaní
cross Hudobno pohybová činnosť, približujúca elementárne základy pohybovej kultúry a rytmiky, spevácke zručnosti. Zvyšovanie pohybovej aktivity klientov, s využívaním prvkov muzikoterapie. Upevňovanie pozitívneho vzťahu k hudbe, pohyb podľa rytmu
cross Výtvarná činnosť, práca s rôznorodým grafickým materiálom, práca s papierom, pri ktorej sa rozvíja jemná motorika klientov, ich fantázia a kreativita. Stimulovanie klientov k výtvarnej činnosti pri práci s rôznorodým grafickým materiálom.
cross ateliérová práca s hlinou, rozvíja fantáziu, zručnosti a experimentovanie, pestovanie estetického cítenia, rozvoj jemnej motoriky
cross Záujmová činnosť: literárne aktivity, nácvik vystúpení, športové aktivity - prechádzky, prispôsobený šport boccia, návštevy plavárne Mokrohájska, , počítačový krúžok, relaxačný telocvik, vydávanie časopisu klientov „Dvere“, návštevy lokálnych podujatí, rekreačné pobyty v  prírode, Letný medzinárodný dobrovoľnícky tábor, organizovaním a  účasťou na sociointegratívnych akciách s tematickým zameraním ( Karneval, Mikuláš, Vianoce, Hallowen, Záhradné párty, Deň detí, Slávnosť odovzdávania hodnotení klientom, kultúrne predstavenia, besedy, prezentácie prác a  činností klientov mimo zariadenia,

V rámci rozvoja pracovných zručností je klientom pridelená primeraná práca podľa vypracovaných individuálnych rozvojových plánov, rešpektuje sa stupeň a druh postihnutia. Prosociálne správanie sa prehlbuje formou pravidelných komunít 1 krát týždenne, kde sa pozornosť sústredí na:

cross Posilňovanie pozitívnych medziľudských vzťahov
cross Rozvoj sociálnej komunikácie
cross Schopnosť chápať a akceptovať druhého
cross Pozitívne hodnotenie a empatia
cross Asertívne správanie

Pôsobenie v rámci pracovnej a záujmovej činnosti je tvorené pripraveným prostredím – s podnetmi povzbudzujúcimi aktivity klienta a pripraveným odborným personálom, ktorý disponuje odbornými znalosťami, nedirektívnymi metódami, schopnosťou pripraviť úlohy tak, aby ich klient zvládol sám, chápe potreby klienta a vytvára pre neho vhodné podmienky.

2011 - 2024 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen