Sociálna intervencia

( plánovaný koordinovaný postup s klientom )

Význam slova intervencia znamená: zasahovať, ovplyvňovať, ochraňovať občana. Z pohľadu sociálnej práce ide o priame zasahovanie do spôsobov konania jednotlivcov, skupín alebo prípadne inštitúcií. Znamená to, že občan má v sociálnom pracovníkovi psychickú aj praktickú oporu.

Zásady intervencie

check ponechať občanovi právo na riešenie vlastného problému, podľa svojich schopností a možností,
check akceptovať občana s jeho kladmi aj zápormi, dôverovať mu, že je schopný zmeny vlastnými silami,
check dodržiavať mlčanlivosť a umožniť občanovi nahliadnuť do vlastného spisu,
check sociálny pracovník preberá zodpovednosť za dobro občana a jeho rodiny,
check využívať nové informácie v prospech občana.

Stupeň naliehavosti intervencie

cross bežná intervencia
cross krízová intervencia

Bežná intervencia sa využíva, keď je možné postupné a pokojné riešenie. V takomto prípade sa môže vypracovať plán stretnutí s plánom riešenia situácie.

Krízová intervencia je určená pre občana v akútnej krízovej situácií. Vyžaduje vzdelaného a praktického sociálneho pracovníka, keďže sa uskutočňuje v nepredvídateľných situáciách bez toho, že by bolo niečo vopred naplánované, alebo pripravené. Špecializuje sa na osoby, ktoré sa náhle ocitli v kríze.

Krízová intervencia sa delí na:

star latentnú - krízu si človek plne neuvedomuje ,nechce, alebo nemôže si ju pripustiť
star zjavnú - kedy si jednotlivec plne uvedomuje, pripúšťa a často čelí situácií

Princípy – znaky krízovej intervencie, ktorými sa v podstate líši od bežnej intervencie (Matoušek 2003)

check okamžitá (dostupná 24 hodín denne),
check ľahko dosiahnuteľná (krízové centrá),
check kontinuálna (pokračovanie spolupráce s odborníkmi),
check pôsobiaca ako prevencia pred možným zhoršením stavu,
check aktívna pomoc (podporovať u občana energiu),
check pomoc poskytovaná v najmenej obmedzujúcom prostredí

V krízovej intervencií nie je miesto pre poučovanie, moralizovanie alebo posudzovanie, pretože sociálny občan túto situáciu veľmi emocionálne prežíva a mohlo by to spôsobiť uzatvorenie jedinca. Hlavnými cieľmi je umožniť nový spôsob zaobchádzania s úzkosťou, pomôcť pri riešení vnútorných problémov, alebo pátrať po zdrojoch pomoci u človeka zasiahnutého krízou.

V bežnej aj v krízovej intervencii treba mať na zreteli podstatu intervencie, čo znamená vedenie jednotlivca k svojpomoci, usmerňovanie človeka v zmysle viery vo vlastné sily a altruistického správania (nesebecké, nezištne). Sociálny pracovník musí byť bezpodmienečne dobrý stratég sociálnej práce. Jeho kvalitná stratégia má spočívať v schopnostiach správneho naplánovania si rozhovoru, stanoviť si cieľ, frekvenciu stretnutí a informovať občana, aby nedošlo k nedorozumeniu. Dôležité je pripájať povzbudenie a poukázanie riešiteľnosti každej situácie, čím zmiernime obavy samotného občana v núdzi.

2011 - 2024 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen