Stravovanie

Stravovanie v DSS je zabezpečené prípravou stravy v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, podľa stravných jednotiek a požiadaviek prijímateľov.

 

Domov poskytuje celodenné stravovanie.

check za celodenný odber stravy sa považujú: raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá, pri diabetickej diéte sú to tri vedľajšie jedlá
check v rámci stravovania v zariadení má prijímateľ povinnosť odobrať aspoň dve jedlá denne
check pri nástupe prijímateľa do zariadenia je potrebné prijímateľa prihlásiť na odber stravy 1 deň vopred alebo ráno najneskôr do 7,30 hod.
check odber počtu jedál je predmetom písomnej dohody medzi poskytovateľom (DSS) a odberateľom (prijímateľom, resp. jeho zákonným zástupcom)

 

Stravné jednotky


 denná forma pobytu týždenná forma pobytu 
od 3 do 6 rokov  1,99 2,85
od 6 do 10 rokov  2,07 2,96
od 10 do 15 rokov  2,18 3,12
nad 15 rokov  2,32 3,32 

 

Odhlásenie zo stravovania (odberu jedál):

check

 

je možné pri prerušení poskytovania starostlivosti z dôvodu:

  1. poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení
  2. povoleného pobytu prijímateľa mimo domova (u príbuzných)
  3. rekreačného, zotavovacieho pobytu
check pri pobyte mimo domova organizovanom DSS, sa prijímateľ odhlási zo stravovania v DSS. DSS je povinné zabezpečiť stravovanie v inom stravovacom zariadení v cene zmluvnej stravnej jednotky, ktorú si klient hradí v zmysle bodu 5. Vyššiu stravnú jednotku je možné uhradiť len s písomným súhlasom prijímateľov, resp. ich zákonných zástupcov.
check je možné najneskôr 1 deň vopred alebo ráno do 7.30 hod.
check v prípade neodhlásenia zo stravy, DSS účtuje stravu ako keby bola odobratá.

 

Režim stravovania:

check

strava sa klientom podáva 5x denne, diabetikom 6x denne v čase:

check v odôvodnených prípadoch (lekárske vyšetrenie,..) môže byť strava podaná aj mimo stanoveného režimu stravovania
hod.  prevádzka Senec Bratislava 
raňajky  7:30 7:30
desiata  10:00 10:00
obed  12:00 11:30 (prvá skupina)
12:00 (druhá skupina) 
olovrant  15:00 15:00
večera   17:30 17:30
II. večera  19:00  
check strava sa podáva v jedálni
check odnášanie teplej stravy na izby je zakázané
check imobilným prijímateľom a prijímateľom, ktorí sa pre chorobu dočasne nemôžu stravovať v jedálni, prináša stravu k lôžku personál (ošetrovateľ), ktorý je zodpovedný za konzumáciu stravy
check prijímatelia sa môžu podieľať v rámci pracovno-výchovnej činnosti pri príprave na stolovaní a odkladaní použitého riadu po stolovaní

 

Ďalšie stravovacie služby poskytované službukonajúcim personálom:

check varenie a podávanie kávy, čaju, iných nápojov
check zabezpečenie drobných želaní (ovocie, sladkosti, nápoje,...), ktoré si prijímateľ uhrádza z vlastných finančných zdrojov.

 

Výška úhrady za stravovanie je stanovená interným predpisom, v súlade s VZN BSK. Pri jej tvorbe sa vychádza z ceny potravín (viď. úhrady)

2011 - 2024 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen