Služby

Bývanie

DSS poskytuje celoročné bývanie a bývanie pre prijímateľov s týždennou formou pobytu v 1, 2 , 3 a 4 posteľových izbách...

viac o bývaní

Stravovanie

Stravovanie v DSS je zabezpečené prípravou stravy v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, podľa stravných jednotiek a požiadaviek prijímateľov...

viac o stravovaní

Odkázanosť FO na pomoc inej FO

Odkázanosť FO na pomoc inej FO je poskytovanie sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti klientom domova...

viac o odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej FO

Ošetrovateľská starostlivosť

Zariadenie Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra poskytuje kvalitnú, odbornú pomoc a komplexnú starostlivosť 50 klientom z toho 38 prijímateľom sociálnej služby s ťažkou telesnou a intelektovou dizabilitou so zmyslovou poruchou a poruchou správania v dennom, týždennom a celoročnom pobyte v Bratislave a 12 prijímateľom sociálnej služby, rôzneho veku, so psychiatrickými a somatickými ochoreniami v Senci v celoročnom pobyte.

viac o ošetrovateľskej starostlivosti

Psychologická intervencia

Individuálna psychologická intervencia, v ktorej klienti v dôvernom vzťahu so psychológom majú vytvorený priestor vyjadriť svoje ťažkosti a problémy, túžby a ciele, hľadajú možné riešenia, poznávajú seba samých.

viac o psychologickej intervencií

Sociálna intervencia

Význam slova intervencia znamená: zasahovať, ovplyvňovať, ochraňovať občana. Z pohľadu sociálnej práce ide o priame zasahovanie do spôsobov konania jednotlivcov, skupín alebo prípadne inštitúcií. Znamená to, že občan má v sociálnom pracovníkovi psychickú aj praktickú oporu.

viac o sociálnej intervencií

Ergoterapia

Ciele ergoterapeutickej činnosti: V centre pozornosti je klient, ako občan. Trvalo sa zameriavať na vytváranie pozitívneho a motivujúceho prostredia, aktivizujúceho k posilneniu sebestačnosti a ľudskej dôstojnosti, zabraňovať sociálnemu vylúčeniu a podporovať začleneniu do spoločnosti.

viac o ergoterapií

Rehabilitácia

Informácie o rehabilitácií pre Vás v súčasnoti pripravujeme

 

Úschova cenných vecí

Cenné veci občanov (cenné veci, peniaze, VK) sú uschované v trezore domova na základe spísanej „Zmluvy o úschove“ v zmysle občianskeho zákonníka, o ktorých sa vedie evidencia. V prípade, že občan má osobný vzťah k týmto predmetom a nesúhlasí s ich uložením v trezore, zariadenie nemôže zodpovedať za tieto predmety.

viac o úschove cenných vecí

Návrhy a pripomienky

Na zlepšenie poskytovania sociálnych služieb klientom môžu príbuzní a zamestnanci DSS podávať riaditeľovi domova návrhy a pripomienky.

návrhy a pripomienky

2011 - 2024 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen