Ošetrovateľská starostlivosť

Zariadenie Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra poskytuje kvalitnú, odbornú pomoc a komplexnú starostlivosť 49 klientom. Z toho 38 prijímateľom sociálnej služby s ťažkou telesnou a intelektovou dizabilitou so zmyslovou poruchou a poruchou správania v dennom, týždennom a celoročnom pobyte v Bratislave a 6 prijímateľom sociálnej služby, rôzneho veku, so psychiatrickými a somatickými ochoreniami v Senci v celoročnom pobyte. Starostlivosť je poskytovaná deťom od troch rokov veku, najdlhšie do 25 rokov veku, v odôvodnených prípadoch aj dlhšie, ako aj dospelým od skončenia vzdelania za osobitných podmienok, od skončenia ďalšej prípravy na povolanie a ďalším dospelým občanom od 25 rokov veku.

Úsek zdravotnej starostlivosti sa podieľa na zabezpečovaní opatrovateľskej, ošetrovateľskej, rehabilitačnej a lekárskej starostlivosti.

V rámci poskytovania starostlivosti v DSS Integra je zabezpečená lekárska starostlivosť, prostredníctvom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorá je u praktického lekára pre deti a dorast, praktického lekára pre dospelých, detského psychiatra, psychiatra, detského neurológa, neurológa a dermatovenerológa. Odborné vyšetrenia a ošetrenia internistu, ortopéda, chirurga, stomatológa, ophtalmológa, urológa, rehabilitačného lekára a iných lekárov ako i hospitalizácie klientov sú realizované na základe odporúčania praktického lekára pre deti a dospelých, praktického lekára, prípadne psychiatra, na jednotlivých odborných ambulanciách, v prípade potreby návštevnou službou odborníkov pri lôžku klientov.

Ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečovaná v súlade so zdravotným zabezpečením klientov:

cross zdravotníckym personálom, ktorí sa v súlade so svojou odbornou kvalifikáciou podieľajú na zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti (poskytovanie prvej pomoci, privolanie RZP, podávanie liekov a dozor nad ich užívaním podľa ordinácie lekára, jednoduché ošetrovateľské a zdravotnícke úkony, u diabetikov sledovanie hodnôt krvi, sledovanie hodnôt tlaku a iných hodnôt podľa ordinácie lekára, doprovod k odborným lekárom na vyšetrenie, zabezpečovanie zdravotných pomôcok, doručenie liekov a iného zdravotného materiálu z lekárne a iné úkony zabezpečujúce zdravotný stav klientov)
cross na základe poverenia hlavného lekára môže zdravotnú starostlivosť v domove vykonávať určený lekár, ktorý má s klientmi uzatvorené zmluvy o zabezpečení lekárskej starostlivosti, alebo obvodný lekár, do ktorého zdravotnej lekárskej starostlivosti klienti patria,
cross donáška liekov je zabezpečovaná lekárenskou službou podľa potreby, na základe ordinácie lekára,
cross zariadenie zabezpečuje aj pomôcky pre inkontinentných a zdravotnícky materiál každý mesiac a podľa potreby. Doplatky za predpísané lieky a zdravotnícke pomôcky si klient uhrádza z vlastných finančných zdrojov

Zdravotná starostlivosť je vykonávaná:

cross Ak občan počas pobytu ochorie, alebo sa mu stane úraz, prvú pomoc poskytne službukonajúca zdravotná sestra.
cross Klientovi, ktorého zdravotný stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení, nemožno poskytovať starostlivosť v DSS
cross Zdravotnícky personál má povinnosť informovať príbuzných, resp. zákonného zástupcu klienta pri zmene terapie, alebo aj iných zmien týkajúcich sa zdravotného stavu prostredníctvom lekárskej správy, alebo odporúčania lekára v písomnej forme.
2011 - 2024 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen