Úhrady

v zmysle VZN č. 39/2010

Spôsob určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za starostlivosť v domove sociálnych služieb

(1)

Úhrada za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb v kalendárnom mesiaci na občana sa určuje pri celoročnej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb ako 30- násobok dennej sadzby za stravovanie, bývanie a odkázanosť a 10,- € mesačne a užívanie spoločných priestorov. Úhrada za starostlivosť formou týždenného pobytu sa určí ako 22-násobok dennej sadzby za stravovanie, bývanie a odkázanosť a 10,- € mesačne za užívanie spoločných priestorov. Pri ambulantnej forme poskytovanie starostlivosti sa určí 22-násobok dennej sadzby za stravovanie, odkázanosť a 10,- € mesačne za užívanie spoločných priestorov.

(2)

Celková úhrada za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb v kalendárnom mesiaci sa rovná súčtu výšok úhrad za stravovanie, bývanie, zaopatrenie a dohľad za ktoré sa platí úhrada, vypočítaných za kalendárny mesiac, ak toto nariadenie neustanovuje inak.

(3)

Celková úhrada sa zaokrúhľuje v zmysle platnej legislatívy.

(4)

Úhradu za starostlivosť zariadení sociálnych služieb platí občan v súlade s osobitným predpisom.

(5)

Prijímateľovi, ktorému sa poskytuje stravovanie v zariadení sociálnych služieb, sa odpočíta úhrada za stravovanie alebo jej časť, ak bol z vážneho dôvodu včas odhlásený.

(6)

Za vážny dôvod na odhlásenie z odberu jedál podľa odseku 5 sa považuje prerušenie poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení. Za vážny dôvod na odhlásenie odberu jedál podľa odseku 5 možno považovať aj iný dôvod, ak ho za taký uzná riaditeľ zariadenia sociálnych služieb.

(7)

Úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb platí prijímateľ za kalendárny mesiac, v ktorom sa prijímateľovi starostlivosť v zariadení sociálnych služieb poskytuje, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Pri nástupe do zariadenia sociálnych služieb počas kalendárneho mesiaca platí prijímateľ za tento mesiac odo dňa nástupu do zariadenia sociálnych služieb pomernú časť úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb podľa počtu dní, počas ktorých sa prijímateľovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.

(8)

Za dni prerušenia poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a za dni poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení platí prijímateľ pri starostlivosti v zariadení sociálnych služieb úhradu za bývanie a za užívanie spoločných priestorov v plnej výške.

(9)

Prijímateľovi sa vráti pomerná časť zo zaplatenej úhrady za dni prerušenia poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a za dni poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení najneskôr v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

(10)

Ak u prijímateľa došlo k prerušeniu poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb bez povolenia, zaplatená úhrada za poskytovanú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb sa nevracia.

2011 - 2021 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen