Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 

Podanie „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“

Občania, ktorí majú trvalý pobyt v regióne BSK, podávajú písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“) na odbor sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

download Žiadosti a tlačivá

Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby (v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení) Posudková činnosť je lekárska posudková činnosť a sociálna posudková činnosť.

Lekárska posudková činnosť je posúdenie

odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. Pri výkone lekárskej posudkovej činnosti posudkový lekár vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zmluvný lekár“). Ak je lekársky nález neúplný, posudzujúci lekár požiada zmluvného lekára o doplnenie. Výsledkom posúdenia je „lekársky posudok“. Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudzujúci lekár Ú BSK.

Sociálna posudková činnosť je posudzovanie

cross individuálnych predpokladov fyzickej osoby
cross rodinného prostredia fyzickej osoby,
cross prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok. Sociálna posudková činnosť je vykonávaná sociálnym pracovníkom Ú BSK.

Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

cross stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
cross znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách
cross návrh druhu sociálnej služby
cross určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je v zmysle zákona o sociálnych službách miestne príslušný vyšší územný celok (na území BSK je pre hore uvedené kompetencie príslušný BSK). Keď rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, konanie o odkázanosti občana na sociálnu službu je ukončené. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu občan prikladá k „Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“.

2011 - 2024 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen