PSYCHOLOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ

( PSYCHOLOGICKÁ INTERVENCIA )

Motto:

„Jediný spôsob, ako si zaistiť príjemný život, je zaistiť príjemný život ostatným. Jediný spôsob, ako zaistiť ostatným príjemný život, je správať sa k nim, akoby sme ich milovali.

A jediný spôsob, ako sa k niekomu správať, akoby sme ho milovali, je naozaj ho milovať.“

Jeremy Bentham (1831)

V rámci psychologickej starostlivosti poskytujeme:

Individuálna psychologická intervencia, v ktorej klienti v dôvernom vzťahu so psychológom majú vytvorený priestor vyjadriť svoje ťažkosti a problémy, túžby a ciele, hľadajú možné riešenia, poznávajú seba samých.

Vrámci individuálnej práce s klientmi sa snažíme psychologickými a psychoterapeutickými metódami vytvárať podmienky pre docielenie čo najlepšej sociálnej adaptácie a samostatnosti klientov; rozvoj ich individuality; zabezpečenie pocitu bezpečia a spokojnosti; podporovanie adaptívneho správania; zabránenie vytvorenia stereotypného, neadekvátneho správania, resp. jeho korekcia

Skupinová terapia, pri ktorej sa klienti učia komunikovať v skupine, hovoriť o svojich problémoch pred ostatnými klientmi. Môžu sa tu naučiť, že hovorenie o svojich ťažkostiach pomáha a že si dokonca oni sami môžu byť navzájom nápomocní. V skupine využívame rôzne hry a techniky na rozvoj sociálnych a komunikačných schopností, mimoslovné vyjadrovanie, ukľudnenie, odreagovanie, odbúranie napätia a agresie, rozvoj empatie, emočné sebavyjadrenie, lepšie poznanie seba samého a druhých, rozvoj kooperácie s ostatnými klientmi. Klientom je tu vytvorený priestor na vypovedanie aktuálnych emócií a aktuálnej nálady, učenie a prehlbovanie vnímania svojho prežívania, svojich pocitov, aby ich vedeli vyjadriť a súčasne aby boli vnímavejší a citlivejší k pocitom druhých ľudí.

Skupinová terapia môže mať značný vplyv aj na vytváranie správneho postoja k ich postihnutiu.

Individuálna ako aj skupinová práca s klientmi je prispôsobená mentálnemu veku klientov, zohľadňuje zvláštnosti ich psychického stavu a ich komunikačné schopnosti.

Psychologickú diagnostiku klientov, použitím základných psychodiagnostických metód.

Autogénny tréning, je to relaxačná metóda, ktorá vznikla v roku 1926, autorom je J.H.Schultz. Princíp autogénneho tréningu je založený na určitých cvičeniach pomocou ktorých dochádza k upokojeniu celého tela. Cez svalovú relaxáciu dochádza aj k psychickému uvoľneniu a cvičiaci sa sústreďuje na svoje vlastné prežívanie. Okolnosť, že klienti pri relaxácii ovplyvňujú svoj psychický stav vlastnými silami, posilňuje ich pocit nezávislosti a sebadôveru.

Biblioterapia podnecuje fantáziu, rozširuje okruh vedomostí a pozitívnych zážitkov.

Predstavuje jednu z možností odreagovania, pomáha zaujať správne postoje pre riešenie vlastných životných situáci.

Vypracovávanie individuálnych rozvojových plánov osobnosti klienta, s cieľom nájsť najvhodnejší spôsob rozvoja jeho komunikačných, sociálnych a kognitívnych zručností, pričom rešpektujeme jeho individuálne potreby a osobitosti. 

Čo prispieva k duševnému zdraviu:

cross Mať niekoho rád skutočnou, nepredstieranou láskou.
cross Pestovať intenzívne osobné záujmy.
cross Viesť zdravý životný štýl, striedať bdenie a spánok, činnosť a odpočinok, spoločnosť a samotu.
cross Dodržovať denne primeraný pohyb.
cross Zbytočne nepreceňovať úspechy ani prehry.
cross Primiešať všade trochu humoru.
cross Nájsť v každom dni, človeku a v udalosti niečo pekné.
2011 - 2024 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen