Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Podanie „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Písomnú „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ (tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“) v:

cross zariadení dočasnej starostlivosti o dieťa
cross zariadení podporovaného bývania (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu)
cross rehabilitačnom stredisku (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu)
cross domove sociálnych služieb (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu)
cross špecializovanom zariadení (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu)
download  Žiadosti a tlačivá

Občan podáva nasledovné:

A) Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v niektorom zo zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (verejný poskytovateľ), občan podáva priamo do zariadenia, ktoré si vybral.

V súčasnosti má BSK vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti tieto druhy zariadení:

check zariadenie dočasnej starostlivosti o dieťa (V prípade, ak si občan podal žiadosť do zariadenia, v ktorom nie je voľné miesto, zariadenie je povinné bezodkladne zaslať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „Ú BSK“)
check zariadenie podporovaného bývania (Posudkovú a rozhodovaciu činnosť na účely umiestnenia v zariadení podporovaného bývania vykonáva Ú BSK. V prípade, ak si občan podal žiadosť do zariadenia, v ktorom nie je voľné miesto, zariadenie je povinné bezodkladne zaslať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na „Ú BSK“
check domov sociálnych služieb (Posudkovú a rozhodovaciu činnosť na účely umiestnenia v domove sociálnych služieb vykonáva Ú BSK. V prípade, ak v tomto zariadení nie je voľné miesto, zariadenie je povinné bezodkladne zaslať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na „Ú BSK“)
check zariadenie pre seniorov (Posudkovú a rozhodovaciu činnosť na účely umiestnenia v zariadení pre seniorov vykonáva príslušná obec. V prípade, ak v zariadení pre seniorov, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK nie je voľné miesto, zariadenie je povinné bezodkladne zaslať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na príslušnú obec)

B) Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v niektorom zo zariadení neverejného poskytovateľa, občan podáva na odbor sociálnych vecí, Ú BSK.

K žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení, je občan povinný priložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (viď bod č. 1. „Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“)

2011 - 2024 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen