Základné informácie

download Zákon č. 488 / 2008 Z.z. download VZN BSK č. 5 / 2021

Ustanovenia zákona o sociálnych službách

Dňom 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). Účinnosťou tohto zákona sa ruší zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoc v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“) do 31.12.2008 poskytoval pomoc občanom regiónu, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi.

Zákon o sociálnych službách definuje sociálnu službu ako odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na:

check prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
check zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
check zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
check riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
check prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. 

BSK v rozsahu svojej pôsobnosti stanovenej zákonom o sociálnych službách, fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu:

check poskytne sociálnu službu (vyšší územný celok /BSK/ poskytuje len základné poradenstvo),
check zabezpečí poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadil na tento účel (t.j. prostredníctvom zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK),
check zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného verejného poskytovateľa sociálnej služby, ak nemôže poskytnúť sociálnu službu ani zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadil na tento účel, a ak s týmto fyzická osoba, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, súhlasí (t.j. na základe súhlasu fyzickej osoby zabezpečí poskytovanie sociálnej služby v zariadení obce vo svojom územnom obvode, na základe dohody s občanom v zariadení obce iného územného obvodu, alebo zariadení iného vyššieho územného celku),
check zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby na základe dohody s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ak BSK nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až c).

V praxi to znamená, že BSK v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje sociálnu službu len prostredníctvom základného sociálneho poradenstva (vyššie uvedené písm. a). Občanovi, ktorý je odkázaný na sociálnu službu, bude prioritne sociálnu službu zabezpečovať prostredníctvom zariadení sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti (vyššie uvedené písm. b). V prípade, ak z dôvodu naplnenosti kapacít nebude možné občanovi sociálnu službu v týchto zariadeniach zabezpečiť, BSK so súhlasom občana zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného verejného poskytovateľa sociálnej služby v územnom obvode BSK alebo v prípade dohody s občanom u verejného poskytovateľa v územnom obvode iného vyššieho územného celku. V prípade, ak nebude možné sociálnu službu zabezpečiť uvedeným spôsobom, BSK občanovi zabezpečí poskytovanie sociálnej služby  u neverejného poskytovateľa. Od roku 2009 je možné ponúknuť občanovi zabezpečenie sociálnej služby len u tých neverejných poskytovateľov, ktorí majú s BSK uzatvorenú zmluvu.

Pri zabezpečovaní sociálnej služby občanom odkázaným na sociálnu službu, bude BSK prihliadať i na žiadateľov - čakateľov, ktorí sú v jednotlivých zariadeniach umiestnení v poradovníku čakateľov.

V súčasnosti BSK vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytuje tieto druhy služieb:

check zariadenie dočasnej starostlivosti o dieťa
check zariadenie podporovaného bývania rehabilitačné stredisko
check domov sociálnych služieb
check zariadenie pre seniorov
check útulok
check domov na pol ceste
check zariadenie núdzového bývania
check špecializované zariadenie
check integračné centrum

Podmienky zápisu do „Registra poskytovateľov sociálnych služieb“

  1. Obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom (ďalej len „verejný poskytovateľ sociálnej služby“) a iná osoba (ďalej len „neverejný poskytovateľ sociálnej služby“) môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len „register“), ktorý vedie vyšší územný celok. Bližšie podmienky zápisu do registra sú uvedené v ustanovení § 63 zákona o sociálnych službách.
  2. Žiadosť o zápis do registra sa podáva písomne vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode je miesto poskytovania sociálnej služby. Ak takéto miesto nemožno určiť, alebo ak sa sociálna služba bude poskytovať v územnom obvode viacerých vyšších územných celkov, žiadosť o zápis do registra sa podáva vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode má sídlo právnická osoba, ktorá žiada o zápis do registra, alebo v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra.
  3. Žiadosť o zápis do „Registra poskytovateľov sociálnych služieb“ vedenom na Ú BSK sa podáva prostredníctvom vyplneného tlačiva „Žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb“, zaslaného spolu s požadovaným dokladmi poštou, na odbor sociálnych vecí Ú BSK. (tlačivo „Žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb“ - viď Súvisiace dokumenty)
  4. Oprávnenie poskytovať sociálnu službu vzniká odo dňa zápisu do registra.
  5. Vykonanie zápisu do registra spolu s výpisom z registra vyšší územný celok oznámi poskytovateľovi sociálnej služby bezodkladne, doručením oznámenia do vlastných rúk.
  6. Poskytovateľ je povinný do ôsmich dní písomne oznámiť vyššiemu územnému celku všetky zmeny skutočností uvedených v § 63 a 64 zákona o sociálnych službách.

V zmysle ustanovenia § 106 zákona o sociálnych službách sú zamestnanci vyššieho územného celku a zamestnanci poskytovateľa sociálnej služby povinní pri poskytovaní sociálnych služieb zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb a v súvislosti s plnením úloh ustanovených týmto zákonom. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu. Informácie poskytujú, len ak by ich zamlčaním bol priamo ohrozený život alebo zdravie prijímateľa sociálnej služby, alebo ak táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov. Inak môžu poskytnúť tieto informácie iným subjektom len zo súhlasom prijímateľa sociálnej služby.

2011 - 2024 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen