Úhrady

podľa VZN č. 39/2010

Výška stravnej jednotky

(1)

Výška úhrady za stravovanie na deň na prijímateľa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb celoročne, týždenne a denne sa určí podľa počtu odoberaných jedál a výšky stravnej jednotky, ku ktorej sa pripočítavajú režijné náklady na prípravu stravy. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá. Pri diabetickej diéte a pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá.

  Denná forma pobytu Týždenná a celoročná forma pobytu
od 3 rokov do 6 rokov 1,82 2,61
od 6 rokov do 10 rokov 1,92 2,74
od 10 rokov do 15 rokov 2,05 2,93
nad 15 rokov 2,17 3,10

(2)

Hornú hranicu stravnej jednotky ustanovenej v odseku 1, možno zvýšiť najviac o 30% na deň na prijímateľa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu.

(3)

Stravná jednotka ustanovená v odsekoch 1 až 2, sa zvyšuje o 25% na deň na občana ktorému sa poskytuje diabetická diéta, výživná diéta alebo špeciálna diéta (podľa ordinácie odborného lekára).

(4)

Výška stravnej jednotky v zariadeniach sociálnych služieb ustanovená v odsekoch 1 až 3, sa určuje podľa miestnych podmienok.

(5)

Stravná jednotka určená podľa odsekov 2 a 3 sa zaokrúhľuje v zmysle platnej legislatívy. 

(6)

Výdavky na potraviny (suroviny) pri poskytovaní starostlivosti v domove sociálnych služieb celoročne s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu sa zvyšujú o 5,48 € na kalendárny rok na prijímateľa, na prilepšenie stravy počas sviatkov.

(7)

Pri stravovaní prijímateľov, ktorým sa poskytuje starostlivosť v domove sociálnych služieb, počas rekreačných pobytov, zájazdov, športových hier a spoločenských podujatí možno určiť stravnú jednotku až do výšky 4,38€ na deň na prijímateľa, pri odbere stravy od iných právnických osôb alebo fyzických osôb možno túto sumu zvýšiť o ďalších 1,66€ na deň na prijímateľa.

(8)

Na účely určenia stravnej jednotky na deň na prijímateľa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne s počtom odoberaných jedál nezodpovedajúcim celodennému stravovaniu a na účely určenia úhrady za stravovanie sa počíta

check

 

pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej diéte na

jedlo podiel
raňajky 12%
desiatu 9%
obed 40%
olovrant 9% 
večeru 30%

check

 

pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte a špeciálnej diéte na

jedlo podiel
raňajky 11%
desiatu 8% 
obed 40% 
olovrant 8%
večeru 27%
druhú večeru 6% 

Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá; pri diabetickej diéte a pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá. Ak prijímateľovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne, je povinný odobrať v rámci tejto starostlivosti aspoň dve jedlá denne. Počet ďalších odoberaných jedál je predmetom dohody s prijímateľom, ktorému sa táto starostlivosť poskytuje.

(9)

Výška úhrady za stravovanie v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa platí úhrada za stravovanie na deň na prijímateľa sa určí podľa počtu odobratých jedál a výšky stravnej jednotky.

2011 - 2024 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen