Úhrady

podľa VZN č. 39/2010

Výška úhrady za bývanie

Výška úhrady za bývanie

(1)

Na účely určenia úhrady za bývanie sa považuje:

check obytná miestnosť, príslušenstvo obytnej miestnosti WC, kúpeľňa, alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé,
check prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti najmä rozvod elektrickej energie, rozvod vody, odvádzanie odpadových vôd a hygienické zariadenie,
check vybavenie obytnej miestnosti, najmä lôžko, stôl, stolička, nočný stolík, svietidlo,
check spoločné priestory, najmä spoločenské miestnosti, jedáleň, chodba, schodište,
check vybavenie spoločných priestorov, najmä svietidlo, stôl, stolička, audiovizuálne zariadenia,

check

 

vecné plnenia spojené s bývaním, najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie spoločných priestorov, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, kontrola a čistenie komína, odvoz odpadu, odvoz splaškov a čistenie žúmp a vybavenie zariadenia sociálnych služieb spoločnou televíznou anténou a rozhlasovou anténou a iné služby poskytované zariadením sociálnych služieb.

(2)

Výška úhrady za bývanie v domove sociálnych služieb na deň na prijímateľa sa určí, ak nariadenie neustanovuje inak, ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré občan užíva.

(3)

Výška mesačnej úhrady za užívanie spoločných priestorov a za vecné plnenia spojené s ich užívaním je pri poskytovaní ambulantnej a pobytovej formy sociálnej služby určená vo výške 10,- € mesačne. Prijímateľ sociálnej služby, ktorému je poskytovaná sociálna služba pobytovou formou, okrem sumy stanovej v prvej vete tohto bodu, uhrádza denne za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, pri poskytovaní sociálnej služby pobytovou formou 0,20 €. V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov. Denná sadzba úhrady za režijné náklady na ubytovanie (vecné plnenia spojené s bývaním) je 0,07 €.

(4)

Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom prijímateľov, ktorí túto podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú. Ak prijímateľ užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa znižuje o 30%.

(5)

Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom prijímateľov, ktorí túto podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú.

Úhrada za bývanie určená podľa odseku 2 sa zvyšuje na deň na prijímateľa:

cross 0,30 € , ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ,
cross 0,20 € , ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja prijímatelia,
cross 0,10 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja prijímatelia,
cross 0,73 € ak na jedného prijímateľa pripadá viac ako 16 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti.
2011 - 2024 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen